نکته ۱ : اگر به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود. 


نکته ۲ : تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن کانَ لله، کان الله لَه» 

نکته ۳ : سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند کریم است، شما هم کریم باشید. رحیم است، رحیم باشید. ستاّر است، ستار باشید...

نکته ۴: دل جای خداست، صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید. 

نکته ۵ : کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنّم. 

نکته ۶ : اگر انسان علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان زورشان به او نمی رسد. 

نکته ۷ : اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود.

نکته ۸: اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، آنچه را دیگران نمی بینند شما می بینید. و آنچه دیگران نمی شنوند، شما می شنوید.

نکته ۹: هرکاری می کنید نگویید: "من کردم"،  بگویید: «لطف خداست».